Technologie řízených protlaků je založena na principu rozplavování a rozrušování zeminy pomoci vysokotlaké směsi vody a bentonitu. Řízené protlaky jsou vhodné pro pokládku inženýrských sítí ve městech, obcích a všude tam, kde je požadavek neporušit povrch. Při pokládce inženýrských sítí jako jsou vodovody, plynovody, kabelové rozvody (od telefonních přes kabelové televize až po kabely VN), nedojde k žádnému sedání povrchu.

Řízené protlaky se také používají při pokládce ochranných rour a chrániček, při podchodech komunikací, vodotečí, železnic, továrních hal, letištních ploch či soukromých pozemků. Dále je možno řízené protlaky použít při pročišťování zanesených kanalizací.

Řízené protlaky a jejich hlavní výhody

  • Minimalizace provádění zemních prací a následné povrchové úpravy terénu
  • Téměř žádné omezení silničního provozu při provádění zemních prací
  • Zemní horizontální protlaky pod silnicí provádíme s vysokou přesností
  • Všestranné využití pro různé druhy podzemního vedení bez rozsáhlých výkopů
  • Okamžité zabezpečení protlaku pod silnicí – téměř okamžitě vtahujeme ochranné trubky z PVC nebo PE
  • Velká rychlost provedení protlaku

Provedení vstupních a výstupních jam

Řízené protlaky

Ve většině případů investor zajišťuje provedení vstupních a výstupních jam, což je v rámci ostatních zemních prací, které investor provádí, organizačně jednodušší a levnější. Jejich přesné umístění a rozměr je dohodnut při přípravě konkrétního prostupu a dle místních podmínek se liší. Pohybuje se v půdorysných rozměrech 1,5 x 1,5 m až 3 x 3 m pro největší průměry. Hloubka jam je z technologických důvodů obvykle 0,5 m pod požadovanou hloubku dna vtahovaného potrubí. Obecnou podmínkou je, aby vstupní jáma nebyla ve směru vrtání delší než 3,0 m. Větší rozměry vyžadují pomocnou stabilizaci vrtných tyčí tak, aby nemohlo dojít k jejich zlomení bočním rázem.

Zařízení pro řízené horizontální vrtání (HDD) je na rozdíl od klasických protlaků umístěno před vstupní jámou. Což na jedné straně umožňuje podstatné zmenšení této jámy, na straně druhé však vyžaduje volnou plochu pro ustavení vrtné soupravy. Ta při práci musí stát s odstupem 3 – 5 metrů od této jámy, u náročných podvrtů se značným převýšením.

Vytyčení inženýrských sítí

Řízené protlaky

Před zahájením prací je nutné, aby investor zajistil vytyčení křížených nebo souběžných inženýrských sítí s maximální možnou přesností tak, aby během vrtných prací nedošlo k jejich poškození. V případech s velkým množstvím již existujících inženýrských sítí je to podmínkou nezbytnou pro technické zvládnutí podvrtu. Neexistují-li dostatečné podklady u správců sítí, pak je možno použít geofyzikální metody určení existujících podpovrchových překážek, např. georadar. Přesnost vrtání pak umožňuje bez větších komplikací provést pokládku nového potrubí s bezpečným odstupem od stávajících souběžných i křížených inženýrských sítí.